GDRP

Adatkezelési tájékoztató

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Ön által megadott személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Az adatkezelés célja és hatóköre

 

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag az CIVILEK A DEMOKRÁCIÁÉRT szervezetének közéleti, politikai, kulturális tevékenységével kapcsolatos hírek, információk, kérdések Önhöz való eljuttatására fogja felhasználni. Az Ön által megadott személyes adatokat adatkezelő harmadik félnek csak az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása után adhatja tovább. Az Ön adatait automatikus döntéshozatal során nem használjuk fel.

 

Mit és miért kezelünk?

 

Az adatgyűjtés során Öntől gyűjtött adat az Ön e-mail címe és irányítószáma valamint opcionálisan önkéntesen megadott neve és telefonszáma. Az adatkezelés folyamata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet azaz a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján történik az ön hozzájárulásával.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a CIVILEK A DEMOKRÁCIÁÉRT, amelyek bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0017227, székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 39/b Képviselője: Szentesi György

 

 

Az Ön által esetlegesen megadott kapcsolattartási adatokat a jelenlegitől eltérő módon nem rögzítjük.

 

Ha Ön az e-mailcíme, irányítószáma valamint az esetlegesen megadott neve és telefonszáma  kezeléséhez hozzájárulást adott, úgy az adatkezelő ezen adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről minden Önhöz címzett megkeresésben tájékoztatni fogjuk Önt.

 

Hogyan rendelkezhet az adatairól?

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja, illetve az adatkezelés ellen a hozzájárulás már megtörtént visszavonása miatt vagy más okból– így annak jogellenességére vagy a cél megszűnésére hivatkozva – tiltakozzon. A hozzájárulás visszavonása, illetve megalapozott tiltakozás esetén az érintett adatokat töröljük. Ön emellett az adatkezelés korlátozását – például a kapcsolattartási adatok meghatározott célú tájékoztató üzenetek megküldésére vonatkozó felhasználásának mellőzését – is kérheti.

A megadott kapcsolattartási adatokat kérésére az adatkezelés során bármikor helyesbítjük.

 

Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait?

 

Ön hozzáférhet az általunk Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy a személyes adatait milyen célból és jogalapon, meddig és milyen eljárásban kezeljük, ezt és rendelkezési jogainak gyakorlását azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Ön emellett az GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.